Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o przyznanie kredytu technologicznego

Przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie firmy mogą ubiegać się o przyznanie kredytu technologicznego, którego celem jest wdrożenie nowej technologii lub też wykonanie inwestycji technologicznej w przedsiębiorstwie. Aby móc się ubiegać o kredyt technologiczny (o którym więcej na stronie: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), do składanego wniosku, dołączyć należy także:

  • Przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie firmy mogą ubiegać się o przyznanie kredytu technologicznego, którego celem jest wdrożenie nowej technologii lub też wykonanie inwestycji technologicznej w przedsiębiorstwieoświadczenie o niefinansowaniu własnego udziału ze środków pochodzących ze wsparcia publicznego,
  • warunkową umowę o kredyt technologiczny lub też promesę udzielenia takiego kredytu,
  • informacje zawierające opis planowanego rozwiązania technologicznego, jak również sposób jego wdrożenia, wykaz oraz argumentację dotyczącą zastosowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także opis towarów i usług, jakie będą wynikiem inwestycji mającej zostać sfinansowanej przez środki pochodzące z kredytu technologicznego,
  • opinię wystawioną przez centrum badawczo-rozwojowe potwierdzające, że rozwiązanie technologiczne, które ma być sfinansowane ze środków pochodzących z kredytu technologicznego jest rzeczywiście nowe i innowacyjne,
  • biznes plan powiązany z inwestycją, w którym znaleźć się także powinien harmonogram rzeczowo-finansowy, a także lista założonych wydatków,
  • zobowiązanie do powiadomienia Banku Gospodarki Krajowej o inwestycji technologicznej w zakresie wynikającym z obowiązków nałożonych na BGK przez ustawę,
  • kopia dokumentów na podstawie, których uznać można przedsiębiorstwo za mikro, małe lub średnie,
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  • i dokumenty poświadczające brak zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym i ubezpieczeniowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Comments are closed.